Kalite Politikası 

 • Öğrenim, öğretim ve araştırmada yenilikçi ve girişimciliğe elverişli bir ortam sağlamak.
 • Öğrenim, öğretim ve araştırmada uluslararası marka değeri yaratmak.
 • Toplumun ihtiyaçlarına cevap üretebilecek, araştırma, öğrenim ve öğretimde disiplinler arası yetkinliği geliştirmek

Eğitim - Öğretim Politikası 

 • Bilimsel gelişmelere katkı sağlayan ve bu gelişmeleri disiplinlerarası bir yaklaşımla beşeri ve ekonomik katma değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek.
 • Küreselleşmenin yarattığı ihtiyaçların farkında olan, ARGE sistematiğini özümsemiş, inovasyon odaklı girişimciler yetiştirmek.
 • Uluslararası ve ulusal platformlarda eğitimde teknolojik gelişmelerin kullanımına öncülük etmek.
 • Uluslararası tanınırlığını artırarak başka ülkelerde okuyan başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olmak.
 • Dünyanın önde gelen üniversiteleri kalitesinde, mezunlarının uluslararası platformlarda yarışabildiği eğitim-öğretim programları sunabilmek.
 • Bilimsel gelişmeler ışığında, paydaşların geribildirimlerini de dikkate alarak müfredatı sürekli güncel tutmak ve fiziksel ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla eğitim-öğretimi desteklemek.
 • Toplumsal ve çevresel sorunların farkında olan ve bunların çözümü için sorumluluk üstlenen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kampüs yaşamını zenginleştirerek üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin psikososyal ve fiziksel iyi oluşlarını desteklemek.
 • Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde iş dünyasının yaşadığı sorunlara yaratıcı çözümler sunabilen donanımlı profesyoneller yetiştirmek.

Araştırma Politikası 

 • Uluslararası alanda geçerli bilimsel çalışmalar yapmak
 • Türk iş dünyası ile işbirliği içinde ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları ticarileştirmek
 • Disiplinler arası çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek
 • Araştırma çıktılarının girişimcilik fikirlerine dönüşmesini sağlamak

Yönetim Politikası 

 • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı ile süreçleri yönetmek
 • İdari ve akademik süreçlerin sürdürülebilirliğini güvence altına alacak sistemsel yaklaşımlar geliştirmek
 • TOBB ETÜ’nün öğrenci merkezli ve iş dünyası ile dinamik iletişimini geliştiren yönetim anlayışını yaygınlaştırmak

Uluslararasılaşma Politikası 

 • Nitelikli uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları için elverişli bir ortam sağlamak
 • Farklı ülkelerden tüm lisans ve lisansüstü programlara uluslararası öğrenci kabul ederek çok kültürlü bir yerleşke yaşamı oluşturmak
 • Eğitim-öğretimde ve araştırmada güçlü ve etkin uluslararası işbirlikleri kurmak
 • Öğrencilere uluslararası iş pazarı için kariyer yolu sunmak
 • Güçlü bir uluslararası kimlik oluşturmak